Sangamon County 
 Historical Society

 

 

 

 
 

Sangamon County Historical Society

Echoes of Yesteryear: A 2017 Walk Through Oak Ridge Cemetery

Photos courtesy of

Kathy Dehen, Larry Stone, Ernie Slottag

© 2019 Sangamon County Historical Society
Powered by Wild Apricot Membership Software